انواع ساندویچ های فوری و خوشمزه، رژیمی و غیر رژیمی